“Vila-seca en Comú” ja té Codi Ètic

L’Assemblea d’Unitat Popular de Vila-seca aprova Codi Ètic, presenta pàgina web provisional i decideix denominar-se “Vila-seca en Comú” en senyal d’agermanament amb el moviment municipalista de Barcelona

L’Assemblea d’Unitat Popular de Vila-seca ha aprovat al llarg de la seva V Jornada Municipalista el codi ètic que regirà l’actuació, tant dels càrrecs electes, com del conjunt de la candidatura municipalista.

Segons el document, les persones de Vila-seca en Comú que siguin electes es comprometran a limitar el seu salari a un màxim de tres salaris mínims interprofessionals si són al govern i a un màxim d’un salari mínim interprofessional si són a la oposició. A més a més, acceptaran ser revocats si així ho decideix l’assemblea, hauran de fer una declaració de bens al començar i a l’acabar la legislatura, tindran prohibit participar en portes giratòries, hauran de publicar la seva agenda política i hauran de renunciar a tot tipus de privilegis com el ús de cotxes oficials o gaudir de plans de pensions exclusius per càrrecs públics. Per últim, no permetran imputats ni corruptes a la seva formació i limitaran els mandats a un màxim de dos legislatures.

Així mateix, al document també consta que Vila-seca en Comú , com a moviment, es compromet a fer política municipal en base a un conjunt de principis polítics com la sobirania popular, transparència, control polític, independència bancària, participació ciutadana i meritocràcia entre d’altres.

Posteriorment, va decidir-se com a nom de la candidatura “Vila-seca en Comú” com a senyal d’agermanament amb la resta de moviments de unitat popular municipalistes encapçalats per Barcelona en Comú, antigament coneguda com Guanyem Barcelona.

Per últim, l’àrea de xarxes socials va presentar la pàgina www.vilasecaencomu.weebly.com com a web de la candidatura i va anunciar la creació d’una pàgina de facebook i un perfil de twiter per tal d’arribar a “tots els àmbits de la realitat social”.

La propera Jornada Municipalista serà el proper diumenge a les 18:00 hores i es tractaran temes com la recerca i finançament d’una seu, es comunicarà l’estat de cada comissió i àrea de treball i es començarà a tractar un programa de govern pel poble.

Una imatge de l'acte

Una imatge de l’acte

CODI ÈTIC DE VILA-SECA EN COMÚ

1. PREÀMBUL
Vila-seca en Comú és un moviment social de caràcter local que pretén treballar per una candidatura a les municipals de Vila-seca per un municipalisme ciutadà i de regeneració democràtica des de la convicció que els seus objectius no es poden aconseguir exclusivament des de l’Ajuntament i que aquesta tasca institucional sols té un caràcter instrumental. Mentre no es modifiqui l’estructura constitucional, les entitats supramunicipals representen una peça fonamental en el desenvolupament dels serveis municipals cap a les persones, per això Vila-seca en Comú no renuncia a poder tenir representació en aquestes institucions.

Per regeneració democràtica entenem la voluntat de trencar amb el model econòmic, polític i social vigent per construir un nou procés constituent, des de baix on els municipis han d’ocupar un paper clau, central. Defensem una política municipal que vagi molt més enllà d’intentar exclusivament millorar la governança mitjançant un programa específic enganxat al possibilisme o pragmatisme del marc polític i econòmic vigent. Vila-seca en Comú defensa la transformació d’aquest model polític, per superar les reformes i aposta per canviar-lo i fer-lo de nou, utilitzant alhora la proposta, la denuncia i el inconformisme cap a la transformació social, la regeneració política i la recuperació democràtica.

Per municipalisme ciutadà entenem la voluntat d’ésser un moviment d’acció política local, de proximitat a la ciutadania i una candidatura no monopolitzada ni dirigida per partits polítics, on totes les persones hi tinguin el mateix paper protagonista i decisori, des de l’autonomia política i la transparència absoluta i des d’una nova forma de fer política, que trenqui amb el centralisme inherent a bona part de les forces polítiques i aposti per espais de participació, de decisió, de control i seguiment per part de la ciutadania, rescatant i regenerant la política per ficar-la al servei i en mans de les persones. Un govern municipal on els representants governin escoltant i estiguin al servei de la ciutadania i no a l’inrevés. Un municipalisme entès com una de les palanques de canvi fonamental per a aconseguir la ruptura constituent que ens porti a la transformació social.

Els i les membres de Vila-seca en Comú han d’assumir que la representació política no és una professió sinó un compromís i un mitjà per assolir el seu ideari, juntament amb la mobilització social i la lluita pels drets socials. Per això tots i totes els seus representants, càrrecs electes o interns, han de subscriure aquest codi ètic de caràcter vinculant tot acceptant que estan al seu servei i al de la ciutadania i obligats i obligades a vincular les seves decisions a la voluntat expressada democràticament.

Els principis recollits en aquest codi ètic comprometen a totes les persones de la candidatura que ocupin càrrecs electes, de lliure designació i gerencials tant de l’ajuntament com dels organismes dependents, públics o no, en els que l’ajuntament tingui participació financera o formi part de la presa de decisions.

Aquest Codi ètic parteix del principi de confiança amb les persones que ens puguin representar, però tot i això Vila-seca en Comú incorporarà mecanismes de suport, supervisió i control a la seva tasca que el doti encara de més garanties i seguretat en cas d’incompliment com la revocació, comissions de garanties, auditories ciutadanes o control per part de l’assemblea.

Vila-seca en Comú es compromet a incloure els principis d’aquest Codi Ètic en el programa electoral de la candidatura i posteriorment a impulsar els instruments i mecanismes legals necessaris perquè aquests principis ètics es converteixin en norma obligatòria per a tota l’administració municipal.

2.- COMPROMISOS DELS CANDIDATS I CANDIDATES
Les persones representants de Vila-seca en Comú es comprometen a:

A. Limitació salarial: Es cobrarà un salari digne, proporcional i adequat a la feina, dedicació i responsabilitat ocupada. Aquesta remuneració serà com a màxim 3 el SMI i no es podran duplicar sous ni cobrar remuneracions ni dietes extres per assistència a comissions o plenaris. Tanmateix, en el cas que els càrrecs electes desenvolupin la seva feina a l’oposició cobraran un màxim de 1 SMI mensuals com a compensació per el temps que hi han de dedicar. Aquesta renuncia a una part del sou dels electes repercutirà econòmicament en la candidatura que assembleàriament decidirà a que destina aquests diners.

B. Declaració personal: Els càrrecs electes es comprometen a presentar declaració de bens, renda i patrimoni al començar i al acabar la legislatura. Com a exercici de transparència es publicaran els sous i la dedicació del regidors.

C. Limitació de mandats: La candidatura de Vila-seca en Comú vol afavorir el canvi i la renovació periòdica dels seus representants. L’assemblea de la candidatura determinarà la pertinença o no de la continuïtat dels i de les nostres representants d’un mandat a altre i mai superarà dos legislatures continuades. Haurà de passar una legislatura més abans que es pugui tornar a presentar.

D. Prohibició de portes giratòries: Un cop finalitzada la representació pública, durant un període de cinc anys, no s’accedirà a cap organisme públic o privat el qual s’hagi supervisat, o hagi estat creat directa o indirectament pel càrrec que s’ostenti. En cap cas se n’ocuparan càrrecs de consells d’administració.

E. Inmaculitat dels càrrecs: Es renunciarà al càrrec públic o intern en cas de ser processat o condemnat per faltes o delictes, que han d’incloure sempre els delictes de corrupció, econòmics, assetjament sexual, violència de gènere, pederàstia i maltractament infantil, maltractament animal, contra els drets dels treballadors, ecològics i urbanístics o que atemptim als Drets Humans. En aquests casos es farà una investigació interna i es depuraran responsabilitats ja sigui per acció o omissió. Qualsevol membre de Vila-seca en Comú tindrà l’obligació de denunciar si te qualsevol sospita en aquest sentit.

F. Compromís de dignitat: Els membres electes hauran de inhibir-se en la presa de decisions que puguin afectar als seus interessos personals o econòmics, abstenint-se de les deliberacions o votacions, sobre assumptes en els quals s’hi trobin implicats directament o indirectament per interessos de tipus personal y familiar. Faran pública aquesta possible col·lisió d’interessos.

G. Renuncia a donacions interesades: Els membres electes hauran de renunciar a qualsevol donació de diners o articles de valor monetari, favors, descomptes i préstecs de cap persona i/o institució d’àmbit privat per la seva condició de càrrecs electes, així com a possibles privilegis associats a la condició de representant municipal.

H. No duplicitat de càrrecs: No es podran acumular altres dedicacions polítiques en altres nivells institucionals, sempre i quan, no siguin vinculats a la seva condició de regidors/es. En cas de voler fer campanya política per alguna candidatura més enllà del context municipal, es comunicarà a l’organització.

I. Renuncia a privilegis: Els membres electes renunciaran als plans de pensions privades o altres prestacions atorgades pel fet de ser càrrec públic que siguin pagats amb càrrec als pressupostos de qualsevol institució pública.

J. Renuncia als cotxes oficials: Els membres electes renunciaran als transports oficials i es comprometran a viatjar amb la tarifa més econòmica que corri a càrrec d’un pressupost públic o del moviment.

K. Publicació d’agenda: Les agendes de tots els càrrecs electes seran públiques i disponibles per la ciutadania abans i després de les activitats realitzades perquè tothom pugui consultar amb qui s’han reunit i quins temes han tractat.

L. Revocabilitat: Els càrrecs electes es comprometen a complir els acords de programa i sotmetre’s a l’aprovació de l’assemblea en el cas de discordances. També adquireixen el compromís de revocabilitat i per tant, es comprometen a presentar la dimissió dels càrrecs si així ho decideix l’assemblea. Si es dóna el cas, la decisió de revocació es prendrà en assemblea general i haurà de ser per unanimitat. En cas que no hi hagi unanimitat, es farà una segona votació on s’aprovarà la revocació si hi vota a favor, com a mínim, dues terceres parts de l’assemblea.

3.- COMPROMISOS DE VILA-SECA EN COMÚ
Vila-seca en Comú , com a moviment, es compromet a fer política municipal des d’aquests principis d’acció política:

A. Sobirania popular: Qualsevol pacte previ o posterior a les eleccions amb qualsevol organització política ha de ser sotmès a la aprovació de l’assemblea del moviment i consultada a tota la ciutadania. Aquests possibles pactes es faran seguint el programa municipal aprovat en assemblea sense caure en concessions que contradiguin els seus aspectes fonamentals.

B. Control polític: Es farà seguiment públic dels compromisos electorals, atenent a la seva fidelitat al programa i compromisos concrets.
C. Regeneració democràtica: No s’admetrà la adhesió de cap càrrec públic que hagi obtingut un càrrec públic amb una altra formació política mentre no hi renunciï, ni tampoc hi col·laborarà en cap sentit.

D. Accesibilitat als mitjans: S’estarà disponible per atendre els mitjans de comunicació i per respondre a les seves preguntes sense interferir en la seva tasca professional. Es rectificarà i es farà públic si alguna informació donada no respon a la realitat.

E. Respecte a la privacitat: No s’entrarà mai en la vida privada de les persones de dins i fora del moviment, ni s’utilitzarà mai electoralment ni políticament els afers personals.

F. Tolerància i civisme: No es permetràn actituts excloents, ofensives, androcèntriques, misògines, xenòfobes, autoritàries o discriminatòries de qualsevol tipus.

G. Claretat orgànica: Es crearà un registre, que serà públic, de càrrecs públics, d’assessors/es i càrrecs de confiança i de les persones que en nom de Vila-seca en Comú siguin presents a consorcis, fundacions, patronats, consells consultius o consells d’administració.

H. Transparència: El pressupost de Vila-seca en Comú serà públic, amb detall d’ingressos i execució.

I. Publicació de la informació: S’informarà a tots i totes els adherits/es i ciutadania de les assemblees i l’ordre del dia d’òrgans i àmbits de Vila-seca en Comú, així com les decisions polítiques que es prenen.

J. Participació ciutadana: La primera responsabilitat de Vila-seca en Comú és amb la ciutadania. Es promouran espais oberts a la participació i al debat i a la decisió política i, a nivell intern, amb l’assemblea del moviment creant espais i mecanismes que facilitin el coneixement, el seguiment, la valoració i el control de la tasca que es realitzi.

K. Autofinanciació i solidaritat: En cas de disposar d’un excedent de diners fruit de la limitació salarial dels representants, aquests es destinaran a allò que determini l’assemblea, preferentment a finalitats socials o d’autofinançament.

L. Meritocràcia: Es faran públics els criteris de contractació dels càrrecs de lliure designació, apostant per una reducció dràstica dels mateixos, un perfil tècnic dels mateixos i la concurrència pública.

M. Rendiment de comptes: Es rendiran comptes de les actuacions dels representants davant la ciutadania, mitjançant instruments presencials i virtuals, assemblearis, democràtics i oberts a tothom. La informació es presentarà sempre en un format que permeti treballar-la.

N. Interdependència social: Es mantindrà un contacte habitual amb els moviments socials que lluitin pel mateix ideari, atenent-los, donant-los respostes i tenint-los presents a l’hora de prendre decisions.

O. Decisions ciutadanes: Es garantirà la participació de la ciutadania en la presa de decisions rellevants i en el posicionament polític de la candidatura sobre temes estratègics i projectes d’impacte social, ambiental o urbanístic a la ciutat o barris.

P. Sobirania econòmica: Es fa renuncia explícita als crèdits bancaris i a les donacions particulars que puguin coartar la independència política. Es té un compromís explícit de treballar amb les institucions de banca ètica.

Q. Austeritat benentessa S’aposta per una limitació dràstica de la despesa en campanya electoral.

R. Autofinanciació: El finançament es farà a partir de donacions particulars i el petit mecenatge destinat a accions i necessitats concretes.

S. Justícia Social: Si s’escau s’utilitzarà la denúncia, la contestació i la mobilització popular com a forma de defensa del programa i del ideari municipal, apostant sempre per la justícia social en cas que contradigui la legalitat vigent.