La Secretaria General de l’Esport recorda a les entitats esportives afectades el compliment de les obligacions previstes a la Llei de transparència

La Secretaria General de l’Esport recorda al sector esportiu la vigència des de l’1 de juliol passat de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern, i l’obligació de complir amb els preceptes establerts en aquesta llei per part d’aquelles entitats esportives afectades en funció de la quantia de les subvencions públiques que reben.

L’article 3.4. d’aquesta norma estableix que les associacions, fundacions i entitats privades que percebin subvencions o ajuts públics de més de 100.000 euros o bé que almenys el quaranta per cent dels seus ingressos anuals procedeixi de subvencions o ajuts públics, sempre que aquesta quantitat sigui de més de 5.000 euros, han de donar compliment a les obligacions que estableix el Títol II de la mateixa Llei en matèria de publicitat activa, entesa aquesta com el deure de fer públics d’ofici els continguts d’informació pública que determina el capítol II d’aquest títol.

Per facilitar el compliment d’aquestes obligacions, la Generalitat de Catalunya ha aprovat una “Guia de transparència per a les associacions i fundacions perceptores d’ajuts i subvencions públics”, en la qual s’indica quines són les entitats obligades, quina és la informació subjecta al règim de transparència i com s’ha de fer efectiva aquesta obligació. D’altra banda, tot i que la responsabilitat en matèria de transparència correspon a cadascuna de les entitats obligades per la Llei 19/2014, la Generalitat de Catalunya està establint mecanismes per integrar aquesta informació al portal Transparència Catalunya (http://www.transparenciacatalunya.cat/).

En aquest portal hi ha apartats específics per a les diferents tipologies d’actors obligats al compliment de l’esmentada Llei, i entre aquests espais n’hi ha un de destinat a les “associacions, fundacions i altres entitats privades”, on s’inclouran els enllaços a les pàgines web de les entitats que tenen obligacions de publicitat activa.

La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern pretén incrementar i avaluar la qualitat democràtica, a banda de lluitar contra la desafecció política reconeixent la demanda social de transparència i permetre que els ciutadans avaluïn l’actuació dels poders públics. La normativa implica canvis en la cultura organitzativa (la informació pertany als ciutadans) i canvis procedimentals, ja que implica la creació del Portal de la transparència i el redisseny dels procediments perquè siguin més transparents.

 

IMG_4057web.jpg_1964223601